اینتر ۲-۰ اسپتزیا؛ تخته گاز به سمت صدر جدول

اینتر ۲-۰ اسپتزیا؛ تخته گاز به سمت صدر جدول