صادق درودگر: ادعا کردن که کنتور نمی اندازد!

صادق درودگر: ادعا کردن که کنتور نمی اندازد!