سمساری در غرب تهراندستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …کابینت خارجی در حد نوفروش کارتن پستی

سرجی روبرتو:/ بعد از باخت به بایرن فهمیدیم راه را اشتباه رفته ایم