از زبان بیانی; عابدزاده بهتر بود یا حجازی؟

از زبان بیانی; عابدزاده بهتر بود یا حجازی؟