وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …محلول ضد عفونی و ماسک

مهارتهای جورجینیو به عنوان رهبر چلسی