حمایت مجری تلویزیون از آجورلو در جنگ با سازمان لیگ