ما به کار تبلیغات علاقه نداریم ولی ... / سمیعی: سازمان لیگ تخصصی در بازاریابی ندارد

ما به کار تبلیغات علاقه نداریم ولی ... / سمیعی: سازمان لیگ تخصصی در بازاریابی ندارد