حسینی: فقر گلزنی کل فوتبال ایران را گرفته است

حسینی: فقر گلزنی کل فوتبال ایران را گرفته است