گل اول پرسپولیس به نفت (مهدی عبدی)

گل اول پرسپولیس به نفت (مهدی عبدی)