آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …اموزشگاه زبان روسی شرق تهراندفتر فنی مهرمس شعبه 2مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …

حسینی: جدایی ام از نفت به خاطر مسائل مالی نبود