اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رابط: پیشنهاد دارم، اما اول باید با آجرلو صحبت کنم