پیولی: اشتباهات زیادی مقابل ساسولو مرتکب شدیم

پیولی: اشتباهات زیادی مقابل ساسولو مرتکب شدیم