تفاوت از زمین تا آسمان است/ بارسا در لیگ اروپا، یک تحقیر اقتصادی بزرگ