روایت متناقض روند ناموفق تبلبغات محیطی از زبان درودگر و سمیعی

روایت متناقض روند ناموفق تبلبغات محیطی از زبان درودگر و سمیعی