گل گهر: بالاخره کارت بازی ملاک است یا نه ؟

گل گهر: بالاخره کارت بازی ملاک است یا نه ؟