اتفاق جالب و بی سابقه در المپیک; از خودگذشتگی و رفاقت در رقابت