انصاری: برایم روشن است چه اتفاقی افتاده،اما منتظرم