جو کول:/ آنها سقوط نمی‌کنند؛ ثروتمندتر از مالک نیوکاسل ندیده‌ام

جو کول:/ آنها سقوط نمی‌کنند؛ ثروتمندتر از مالک نیوکاسل ندیده‌ام