محمدی : تعامل خوبی بین تیم ملی امید و باشگاهها صورت گرفت