هاشمی: برد مقابل بحرین مصادره کادرفنی نیست

هاشمی: برد مقابل بحرین مصادره کادرفنی نیست