انتقاد مدیرعامل اسبق استقلال به وضعیت انتخاب مدیران ورزشی