یوفا برای تاتنهام پای روی قوانین می‌گذارد؟

یوفا برای تاتنهام پای روی قوانین می‌گذارد؟