پیروز قربانی: حتی در صورت عدم قهرمانی حذفی مجیدی عالی بوده است