قربانی: مربی بعدی استقلال بعد از فرهاد بیچاره می شود