گل‌های انصاری‌فرد و حاج‌صفی در برد آ. ا. ک

گل‌های انصاری‌فرد و حاج‌صفی در برد آ. ا. ک