فتح الله زاده: می‌خواستند استقلال را به دست من نابود کنند