کونسیسائو: طارمی؟ دوست ندارم در این مورد حرف بزنم

کونسیسائو: طارمی؟ دوست ندارم در این مورد حرف بزنم