ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانتعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …