مدیر برنامه جورجینیو:/ تمدید با چلسی؟ هنوز صحبتی انجام نشده، شاید بعداً!

مدیر برنامه جورجینیو:/ تمدید با چلسی؟ هنوز صحبتی انجام نشده، شاید بعداً!