نشست خبری گل محمدی؛ مشکلات حل شدنی نیست

نشست خبری گل محمدی؛ مشکلات حل شدنی نیست