عباسیان: حق شناس قسم خورد هیچ برخوردی با مطهری نداشتم