درخواست توئیتری آرسنالی‌ها بعد از تحقیر برابر سیتی