گلدن استیت از سد هیوستون گذشت/ شکست سنگین برکلین مقابل لیکرز