انتظار یک رفتار حرفه ای را داشتیم اما.../ باشگاه سایپا شکایت از موسوی را به وزیر ورزش کشاند

انتظار یک رفتار حرفه ای را داشتیم اما.../ باشگاه سایپا شکایت از موسوی را به وزیر ورزش کشاند