آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسساندویچ پانل - مهران پانلتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهدفتر فنی مهرمس شعبه 2

گل اول پرسپولیس به الریان (کامیابی نیا)