پیروزی گرایی در وزن 67 کیلوگرم مقابل قهرمان آلمانی