رکورد: طارمی به خشکسالی پایان می‌دهد 

رکورد: طارمی به خشکسالی پایان می‌دهد