ادامه شکست‌ناپذیری یاران اللهیار و شهاب؛ / صیادمنش گل ساخت، زوریا لوهانسک برد