خاطره بازی با امیر آبادی و بادامکی پیش از دربی 97

خاطره بازی با امیر آبادی و بادامکی پیش از دربی 97