دربی که پنالتی خراب کردم بدترین روز فوتبالی ام بود

دربی که پنالتی خراب کردم بدترین روز فوتبالی ام بود