می‌خواهم تا آنجا که ممکن است در میلان بمانم

می‌خواهم تا آنجا که ممکن است در میلان بمانم