مراسم اهدای جوایز به تیم فولادین ذوب آمل

مراسم اهدای جوایز به تیم فولادین ذوب آمل