حسن یزدانی: قطعا با این پتانسیل و هواداران برای قهرمانی میجنگیم

حسن یزدانی: قطعا با این پتانسیل و هواداران برای قهرمانی میجنگیم