مشکلات حضور هواداران در استادیوم ها از زبان سهیل مهدی

مشکلات حضور هواداران در استادیوم ها از زبان سهیل مهدی