در جایی اقامت داریم که غذای خوبی دارد  / میثاقیان: من یک مربی هنرمند و جمع‌کننده‌ام!

در جایی اقامت داریم که غذای خوبی دارد  / میثاقیان: من یک مربی هنرمند و جمع‌کننده‌ام!