سینگ: تماشاگران 3 سال بعد از ثبات تیم به فکر سهمیه باشند