شارژ کارتریج در محلآموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارستامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)سقف پاسیو . اجرای نورگیر

بازگشت آنری به تمرینات بلژیک