صحبت های عزیزی خادم در حاشیه مراسم نکوداشت سازندگان فوتبال

صحبت های عزیزی خادم در حاشیه مراسم نکوداشت سازندگان فوتبال