برد مقتدرانه تیلور و صعود به فینال برای تقابل با یزدانی