انتظار زیادی از تیم دارم؛/ پیولی: حق ما صفر نبوده است!